Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient 14655260
Tipus Obres
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Obres de renovació i reforç d’enllumenat d’andanes d’estacions de la xarxa de Metro.
Lot 1: Enllumenat andanes de les estacions de Rocafort i Urgell.
Lot 2: Enllumenat andanes de les estacions de Clot L1, Navas i Sant Antoni.

La definició dels treballs es descriu als Plecs de Condicions que s’annexen.

Període d'execució: vuit (8) mesos a comptar a partir de la data de comunicació d’adjudicació.

 

Condicions de participació

Les establertes al document “Requisits de participació” que s’annexa.

El termini d’admissió d’ofertes finalitzarà a les 10 hores del dia 30 de novembre de 2015.
Veure NOU document annex de modificació (17-11-2015): la data límit de presentació d’ofertes, indicada en el Plec de Condicions Particulars (pàg.16 de 35), passa a ser fins les 10 hores del dia 30 de novembre de 2015.

 

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 30-11-2015
Data d'adjudicació 22.03.2016
Empresa adjudicatària Lot 1: RentAlite BV Rentalite Products BV. Lot 2: Philips Iberia SAU
Import Lot 1: 53.929,84€ Lot 2: 110.000,00€
Període Execució: vuit (8) mesos a comptar a partir de la data de comunicació d'adjudicació.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 1Arxius d'imatge 6Arxius de text 0Arxius de so