Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient C80046
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de 591.600 Kg de carril nou 54-E1 sense trepant i qualitat R260 en barres de 18 metres segons norma EN 13674-1 (600barres).

Termini d'entrega: Entregues vàries compreses entre març 2016 i febrer 2017.

Condicions de participació

Les establertes a l'anunci de convocatòria d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials i als Plecs de Condicions que s'annexen.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 18-01-2016
Data d'adjudicació 09.02.2016
Empresa adjudicatària ARCELORMITTAL ESPAÑA, SA
Import 464.406 €
Període Termini d'entrega: Entregues varies compreses entre març 2016 i febrer 2017.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 6Arxius de text 0Arxius de so