Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00098
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Serveis postals: servei postal universal reservat, servei postal universal no reservat, serveis de suport de gestió de les comunicacions i servei de notificació administrativa per un període de 4 anys.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 16 de febrer de 2015, complint les condicions que es detallen al full informatiu adjunt.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen en aquest full informatiu.

Seran automàticament descartats els sol·licitants que no compleixin els requisits de participació o no presentin tota la documentació indicada en aquest full informatiu.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 16-02-2015
Data d'adjudicació 21.01.2016
Empresa adjudicatària SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA (UC 1, 2 i 4) / FUNDACIÓ GINESTA (UC 3)
Import Imports: segons tarifes.
Període 4 anys.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so