Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00157
Tipus Obres
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Adequació subcentrals Tramvia Blau

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 30-11-2015
Data d'adjudicació 26.01.2016
Empresa adjudicatària EMTE, SLU
Import 354.973,20 €
Període Segons plec de condicions.