Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00175
Tipus Serveis
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Contractació del manteniment tècnic-legal, preventiu i correctiu de les instal·lacions corresponents als mòduls de cogeneració i trigeneració elèctrica als Centres Operatius de Negoci (C.O.N) d'HORTA i TRIANGLE de Transports de Barcelona, S.A.

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 14-12-2015
Data d'adjudicació 09.02.2016
Empresa adjudicatària EQTEC IBERIA, SL
Import 379.968,75 €
Període 5 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so