Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00206
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Adquisició de vehicles, en quatre lots diferents, d’unes quantitats aproximades i que es definiran posteriorment als plecs de condicions de:

Lot 1: 40 autobusos articulats híbrids dièsel.
Lot 2: 18 autobusos estàndard de GNC.   
Lot 3: 10 autobusos estàndard híbrids dièsel.
Lot 4: 10 autobusos de doble pis de 12m ó més, dièsel o dièsel híbrid per a la flota de bus turístic.

Els diferents vehicles oferts hauran de complir i garantir les especificacions del contractant d’operar a les línies en servei a la ciutat de Barcelona. Els licitadors podran presentar oferta per a un, diversos o tots els lots. L’oferta corresponent a cada lot serà independent de les altres. L’empresa contractant podrà adjudicar la licitació a un o diversos licitadors.

Termini d'entrega: abans del 31 de desembre de 2016.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 28 de desembre de 2015, complint les condicions que es detallen al full informatiu adjunt.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen en aquest full informatiu.

Seran descartats els sol·licitants que no compleixin els requisits de participació o no presentin tota la documentació indicada en aquest full informatiu.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 28-12-2015
Data d'adjudicació 30.03.2016
Empresa adjudicatària SOLARIS BUS IBÉRICA, SL / VOLVO GROUP ESPAÑA, SAU / MAN TRUCKS & BUS IBERIA, SAU / CARROCERÍAS AYATS, SA
Import LOT 1: SOLARIS BUS IBÉRICA, SL / VOLVO GROUP ESPAÑA, SAU 11.497.250 € / 7.144.500 € respect.- LOT 2 Y 3: MAN TRUCKS & BUS IBERIA, SAU 5.065.200 € / 3.498.000 € respect.- LOT 4: CARROCERÍAS AYATS, SA 3.438.300 €
Període Abans del 31 de desembre del 2016.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so