Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient 14440714
Tipus Subministraments
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de tancament amb bombins electrònics no cablejats físicament, compatibles i gestionats a través de les targetes MIFARE Classic 1K on es carregaran els privilegis de lloc, funció, data i hora. També inclou el seu manteniment les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana, durant la fase de projecte i el primer any després de la recepció definitiva.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar en la licitació han d'enviar una carta en què manifestin la seva voluntat de participar-hi, signada per la persona apoderada, en què cal detallar la persona de contacte, el telèfon i l'adreça postal i electrònica, abans de les 13 h del dia 30 de setembre del 2011. Cal complir les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i adjuntar-hi necessàriament tota la documentació que s’especifica al mateix anunci.

Únicament obtindrà una invitació per participar en aquesta licitació el sol·licitant que acrediti el compliment de tots els requisits documentals i de solvència exigits.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 30-09-2011
Data d'adjudicació 18.12.2012
Empresa adjudicatària SALTO SYSTEMS, SL
Import 499.307,00 €
Període De l'1.1.2013 al 31.12.2013

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so