Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 14488495
Tipus Subministraments
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament de materials diversos de ferreteria i pintura relacionats en l'Annex I del Plec de Condicions Tècniques, que puguin precisar les empreses contractants durant un període de 3 anys (abril 2012 – març 2015).

El subministrament es realitzarà complint tots els requeriments especificats en els Plecs de Condicions.

Condicions de participació

Les establertes a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials, i en els Plecs de Condicions Generals, Particulars i Tècniques que s'annexen.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 05-03-2012
Data d'adjudicació 02.05.2012
Empresa adjudicatària FERRETERIA INDUSTRIAL MARTÍ,SA / MACOYSI,SA / PLANISOLES JORDANA, MARIA DOLORS
Import Imports, respectivament: 53.919,78 € / 425.514,86 € / 59.839,28 €
Període 3 anys: de l'1 d'abril del 2012 fins al 31 de març de 2015.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 9Arxius de text 0Arxius de so