Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient 14523917 (29/2012)
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Edició de la producció gràfica del Barcelona Bus Turístic durant l’any 2013.

El subministrament es compon de tres elements; les quantitats anuals estimades són les que es detallen a continuació:

  • Fullet desplegable: 3.200.000 unitats.
  • Carnet de descomptes: 1.600.000 unitats.
  • Guia informativa: 900.000 unitats.
Condicions de participació

Les empreses interessades a participar han d'enviar una carta en què sol·licitin la seva participació abans de les 13 h del dia 30 d'octubre del 2012. Cal complir les condicions que es detallen en el full explicatiu annex.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta que manifesti la voluntat de participar, signada per la persona apoderada, i en què es detalli la persona de contacte, el telèfon, el fax i l'adreça postal i electrònica. A més, s'han d'adjuntar a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen en aquest full explicatiu.

La no-presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no-selecció per participar en aquesta licitació.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 30-10-2012
Data d'adjudicació 20.11.2012
Empresa adjudicatària LITOSTAMP, SA / INGOPRINT, SA
Import Imports, respectivament: 245.799,00 € i 97.888,00 €
Període Any 2013

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so