Contractant Transports de Barcelona, S.A.
Expedient 14523938
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Contractació del Servei WiFi gratuït al passatge en el conjunt de la flota d’autobusos de Barcelona Bus Turístic per a un període de 3 anys.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol•licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 29 d'octubre de 2012, complint les condicions que es detallen en el full explicatiu annex.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i e-mail. A més s'adjuntaran a la sol•licitud de participació els documents que s'indiquen en aquest full explicatiu.

La no presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no selecció per a participar en aquesta licitació.

Pressupost base 50.000 euros/ any
Data límit presentació 29-10-2012
Data d'adjudicació 27.11.2012
Empresa adjudicatària GRUPO DELFYTEL,SL
Import 47.304 €/ any
Període 3 anys

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so