Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 15005716
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Serveis de manteniment de servidors de TMB en tres unitats:

Unitat de Contractació 1 - Servidors X86. Unitat de Contractació 2 - Servidors PA-RISC. Unitat de Contractació 3 - Suport especialista expert en HP-UX i Linux.

Es podrà licitar per a una o diverses unitats de forma individual. Opcionalment, s’admetran ofertes per a diverses unitats i/o pel conjunt.

Condicions de participació

Les empreses interessades en participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10,00 hores del dia 30 de gener de 2012, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, adreça i e-mail. A més a més s’adjuntarà a la sol·licitud de participació la següent documentació:

 • Informació general de l’empresa: estructura, organigrama d’empresa, plantilla disponible i detall dels tècnics dedicats al projecte (es valorarà no subcontractar l’execució dels treballs).
 • Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats en el Registre Mercantil corresponents als dos últims anys, així com còpies dels informes d’Auditora externa.
 • Certificat d’empresa o divisió d’aquesta plenament dedicada al manteniment i suport d’infraestructures de TI. S’acreditarà l’experiència en manteniment de servidors i infraestructures tècniques (s’exigirà àmplia especialització en manteniment d’aquests àmbits).
 • Acreditació d’empresa homologada (partnership) o acord de col·laboració amb HP. Es valorarà en la selecció d’empreses participants.
 • Certificacions de Qualitat. Es valoraran les normatives ISO 9001 i ISO 14001.
 • Per a les unitats 1 i 2: acreditació de disponibilitat d’un Call-center operatiu 24 hores.

La no presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no selecció per a participar en aquesta licitació.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 30-01-2012
Data d'adjudicació 17.04.2012
Empresa adjudicatària Lots 1 i 2: OSIATIS, SA / Lot 3: HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, SL
Import Imports respectivament: 271.883,16 € / 105.678,00 €
Període Lots 1 i 2: 4 anys: maig 2012 – abril 2016 / Lot 3: maig 2012 – abril 2015

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so

 • Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
 • Anunci convocatòria (DOGC) en PDF: Anunci convocatòria (DOGC) en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
 • Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES): Anunci convocatòria (BOE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
 • Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci d'adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
 • Full explicatiu en PDF: Full explicatiu en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF