Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 15005725
Tipus Serveis
Procediment Normativa interna
Descripció de l'objecte

L'objecte d'aquesta licitació és l'adjudicació, d'acord amb la normativa interna de TMB, del servei de transport amb camió entre totes les dependències de TMB, d'acord amb les rutes diàries previstes, i les necessitats de transport de bogis que calguin, durant un període de 2 anys (de l'1 d'abril del 2012 al 31 de març del 2014).

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta en la qual manifestin la seva voluntat de participar en la licitació, signada per la persona apoderada, en què es detalli la persona de contacte, el telèfon, l'adreça postal i la de correu electrònic, abans de les 10 h del dia 23 de gener del 2012. Cal complir les condicions que es detallen al full explicatiu annex i adjuntar-hi necessàriament tota la documentació que s'especifica en aquest full.

La no-presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no-selecció per participar en aquesta licitació.

La sol·licitud de participació haurà d'adreçar-se, en un sobre tancat, a Contractació TMB (planta 5-N) i lliurar-se al domicili social de les empreses contractants (carrer 60, n. 21-23, sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, CP 08040, Barcelona). El sobre haurà d'indicar: "CONTRACTACIÓ TMB (planta 5-N), Expedient 15005725, Licitació: SERVEI CAMIÓ RUTA" i el nom de l'empresa sol·licitant.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 23-01-2012
Data d'adjudicació 26.3.2012
Empresa adjudicatària IMAVENCO CONSTRUCCIONES, SL
Import 282.420 €
Període 2 anys: de l'1 d'abril del 2012 al 31 de març del 2014

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so