Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 05/2012
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Serveis d'una agència interactiva per a realitzar la gestió del programa de màrqueting relacional de TMB, Club JoTMBé, la gestió de les microsites associades a campanyes de publicitat, i els treballs associats per a la seva activació a internet per a un període de 2 anys (juliol 2012 – juny 2014).

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta expressant la seva voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, direcció i adreça de correu electrònic, abans de les 13,00 hores del dia 20 d’abril de 2012, complint les condicions que es detallen a l'anunci de convocatòria d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i adjuntant necessàriament tota la documentació que s’especifica al propi anunci.

La no presentació de qualsevol dels documents requerits determinarà la no selecció per a participar en aquesta licitació.

S'admetrà un màxim de 5 licitadors. La selecció dels 5 licitadors es realitzarà d'acord amb els criteris especificats en el propi anunci i en el full explicatiu annex.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 20-04-2012
Data d'adjudicació 10.07.2012
Empresa adjudicatària OGILVYONE WORLDWIDE, SA
Import 400.000 €
Període 2 anys: juliol 2012 – juny 2014.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so