Contractant Transports Metropolitans de Barcelona, Metro Bilbao i UTE Operación Tranvía Murcia.
Expedient 09/2012
Tipus Subministrament
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Subministrament d'energia elèctrica d'alta tensió per a les empreses que integren TMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA i Projectes i Serveis de Mobilitat, SA), Metro Bilbao, SA i UTE Operación Tranvía Murcia, per a l'exercici 2013.

Període: 01.01.2013 - 31.12.2013.

Condicions de participació

Podran presentar oferta, abans de les 10,00 hores del dia 28 de novembre de 2012, aquelles empreses que formin part alhora dels respectius Sistemes de classificació propis de proveïdors per al subministrament d'energia elèctrica, tant de TMB, MB com de UOTM, fets públics mitjançant anuncis publicats en el DOUE 2012/S 48-079287, 2012/S 42-068843 i 2012/108-179957, respectivament, d'acord a l'establert en la Llei 31/2007.

S'informa a les empreses participants d'aquesta licitació que el resultat de l'obertura d'ofertes corresponents a la primera fase ha estat el següent:

  • El dia 28 de novembre (10 hores) se celebra l'acte públic d'obertura i es constata que les 7 ofertes rebudas superen el pressupost màxim de licitació, calculat d'acord a l'establert en els plecs de condicions.
  • Es declara deserta la primera fase, donant inici a la prevista segona fase del procés de licitació.
  • Es recorda que el termini límit per al lliurament d'ofertes en la segona fase és el 3 de desembre a les 12,00 hores, a la seu social de TMB.
Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 28-11-2012
Data d'adjudicació 13.12.2012
Empresa adjudicatària GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA
Import 2ª Fase: a determinar segons consums.
Període 01.01.2013 - 31.12.2013.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 1Arxius de text 0Arxius de so