Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA, i Projectes i Serveis a la Mobilitat, SA
Expedient 27/2012
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Desenvolupament i implantació d'un programa de patrocini corporatiu. S'entén per "patrocini corporatiu" aquell conjunt d'actuacions que consisteixen a agrupar una sèrie de drets de caràcter comercial i de màrqueting, i en què el prenedor dels drets en fa la comercialització integral per un període de temps que habitualment supera els dos anys.

En el cas d'un operador de transport públic com TMB podem esmentar, a títol d'exemple, la comercialització de la denominació (Naming Rights) d'estacions o línies de metro, línies d'autobús o espais singulars a la xarxa de metro.

Període: trenta (30) mesos a partir de la data de signatura, prorrogables per trenta (30) mesos un sol cop més a decisió de TMB.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar han d'enviar una carta en què sol·licitin la seva participació abans de les 10 h del dia 7 de gener del 2013. Cal complir les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació, publicat en els diaris oficials.

La sol·licitud de participació s'ha de concretar en una carta en què es manifesti la voluntat de participar-hi signada per la persona apoderada, i en què es detalli la persona de contacte, l'adreça postal, el telèfon, el fax i l'adreça de correu electrònic. A més, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen a la convocatòria de la licitació.

D'entre les sol·licituds de participació rebudes, TMB seleccionarà un màxim de cinc licitadors per participar en aquesta licitació. Els criteris de selecció són els que es determinen a la convocatòria.

Pressupost base Per determinar.
Data límit presentació 07-01-2013
Data d'adjudicació 23.04.2013
Empresa adjudicatària INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP, INC
Import Segons tarifes.
Període Trenta (30) mesos a partir de la data de signatura, prorrogables per trenta (30) mesos un sol cop més a decisió de TMB.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so

  • Full informatiu en PDF: Full informatiu en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria al DOUE en PDF (ES): Anunci convocatòria al DOUE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria al BOE en PDF (ES): Anunci convocatòria al BOE en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci convocatòria al DOGC en PDF: Anunci convocatòria al DOGC en PDF (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES): Anunci adjudicació (DOUE) en PDF (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF