Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient 13/2013
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Implantació de la digitalització dels senyals analògics (VoIP). Fase I. Homologació d'una tecnologia per a la seva implementació en la totalitat de la xarxa. Subministrament i posada en servei. Data d'inici: 6 mesos a comptar des de novembre de 2013.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 21 de maig de 2013, complint les condicions que es detallen a l'anunci de convocatòria d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials. La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, adreça, telèfon, fax i e-mail. A més, s'adjuntarà a la sol·licitud de participació la documentació especificada en el fullet informatiu que s'annexa. En aquest consten també els requisits de participació així com els criteris de selecció.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 21-05-2013
Data d'adjudicació 05.11.2013
Empresa adjudicatària TPARTNER NETWORK SERVICE, SL
Import 380.314,00 €
Període Data d'inici: 6 mesos a comptar des de novembre de 2013.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so