Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient 28/2013
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Servei de comercialització de productes (snacks, begudes, etc.) al conjunt de centres de treball actuals i futurs de T.M.B. mitjançant màquines automatitzades de vending, durant un període de 6 anys.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 2 de setembre de 2013, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials. La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, adreça, telèfon, fax i e-mail. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen al fullet informatiu que s'annexa. Seran descartats els sol·licitants que no presentin la documentació requerida o que no acreditin el compliment de tots els requisits de participació.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 02-09-2013
Data d'adjudicació 18.12.2013
Empresa adjudicatària SERUNION, SA
Import 923.160,49 €
Període 6 anys: 01.05.2014 - 30.04.2020.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so