Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient C80029
Tipus Subministrament
Procediment Obert
Descripció de l'objecte

Subministrament d'adhesius per al muntatge de vidres als autobusos. Les característiques dels adhesius es defineixen al plec de condicions que s'annexa.

Condicions de participació

Les establertes als documents que s'annexen.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 24-11-2014
Data d'adjudicació 09.12.2014
Empresa adjudicatària FERRETERIA INDUSTRIAL MARTI, SA
Import 85.672,50 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so