Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00048
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Serveis d'una Central de Compres de Mitjans de comunicació de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: estratègia, planificació i seguiment de mitjans de les campanyes de comunicació i màrqueting de TMB tant "off line" com a "on line".

Període 3 anys: maig 2014 – abril 2017, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més (maig 2017 – abril 2019).

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta manifestant la seva voluntat de participar a la licitació, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i correu electrònic, abans de les 10 hores del dia 16 de desembre de 2013, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i adjuntant necessàriament tots el requisits documentals i de solvència que s'especifiquen al full informatiu que s'annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 16-12-2013
Data d'adjudicació 29.04.2014
Empresa adjudicatària ARENA MEDIA COMMUNICATIONS ESPAÑA, SA
Import 125.000 € / anual.
Període Període 3 anys: maig 2014 – abril 2017, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més (maig 2017 – abril 2019).

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so