Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00087
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Contractació dels treballs corresponents a:

  • Gestió del Programa de Màrqueting Relacional de TMB – JoTMBé.
  • Treballs de producció en medis online i en microsites de campanyes.

Inici: 1 de març del 2015 (2 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 més).

Condicions de participació

Les empreses interessades han d'enviar una carta que manifesti la seva voluntat de participar, signada per una persona apoderada, que detalli persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i adreça de correu electrònic, abans de les 10 hores del dia 1 de setembre de 2014, que compleixi les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i s'han d'adjuntar necessàriament tots el requisits documentals i de solvència que s'especifiquen al full informatiu que s'hi annexa.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 01-09-2014
Data d'adjudicació 13.01.2015
Empresa adjudicatària LAVINIA INTERACTIVA, SLU
Import 750.000,00 €
Període 3 anys (2 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 més). Inici: 1 de març del 2015.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 5Arxius de text 0Arxius de so