Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00099
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Adquisició de vehicles en tres lots diferents.

  • Lot 1: 27 autobusos articulats híbrids. (19/01/2015: aquest lot es modifica de 12 a 27 unitats. Verure anunci rectificatiu).
  • Lot 2: 10 autobusos de doble pis dièsel de més de 13 m per a la flota de bus turístic.
  • Lot 3: 6 mini-busos amb una longitud aproximada de 7m, pis alt i amb tecnologia dièsel.

Els diferents vehicles oferts hauran de complir i garantir les especificacions de TB d’operar a les línies en servei a la ciutat de Barcelona. Els licitadors podran presentar oferta per un, diversos o tots els lots.

La oferta corresponen a cada lot serà independent de les altres. L’empresa contractant podrà adjudicar la licitació a un o diversos licitadors.

Termini d'entrega: abans del 31 de desembre de 2015.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 1 de desembre de 2014, complint les condicions que es detallen al full informatiu adjunt.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen en aquest full informatiu.

Seran descartats els sol·licitants que no compleixin els requisits de participació o no presentin tota la documentació indicada en aquest full informatiu.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 01-12-2014
Data d'adjudicació 24.03.2015
Empresa adjudicatària SOLARIS BUS AND COACH, SA / VOLVO ESPAÑA, SAU / INDUSTRIAL CARROCERA ARBUCIENSE, SA
Import 6.845.250 € / 8.811.000 € / 664.212 € respectivament (Total: 16.320.462 €).
Període Abans del 31 de desembre del 2015.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 8Arxius de text 0Arxius de so