Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00108
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Serveis de telecomunicacions de veu fixa i mòbil i servei de dades. Els lots quedaran definits en els Plecs de Condicions Tècniques. Es podrà licitar individualment per lot o de forma col·lectiva.

Període: 3 anys, amb possibilitat de pròrroga. Inici: 1 d’octubre  de 2015.
 

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 12 de gener de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen a l'anunci.

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin fefaentment el compliment de totes les condicions de participació, o no presentin tota la documentació requerida.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 12-01-2015
Data d'adjudicació 16.06.2015
Empresa adjudicatària VODAFONE ESPAÑA, SAU
Import Segons tarifes.
Període Període: 3 anys, amb possibilitat de pròrroga. Inici: 1 d'octubre de 2015.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 3Arxius de text 0Arxius de so