Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00124
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Contractació per part de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA com a prenedor, de les següents pòlisses d’assegurances:

Pòlissa d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la Responsabilitat Civil que li pugui correspondre de forma directa, solidària i subsidiària a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA per danys i prejudicis corporals, materials i/o conseqüencials, respecte a l’activitat d’explotació de les línies de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, que inclouen el Funicular de Montjuïc i Projectes de Mobilitat, SA (Telefèric).

Pòlissa d’Assegurança Obligatòria de Viatgers que garanteixi el pagament de les indemnitzacions establertes en el Reglament de l’assegurança obligatòria de viatgers (R.D. 1575/1989 de 22/12/89).

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 9 de febrer de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, adreça, telèfon, fax i e-mail. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen a l'anunci.
 

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 09-02-2015
Data d'adjudicació 14.04.2015
Empresa adjudicatària SEGURCAIXA ADESLAS, DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Import 821.094 €/anual

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so