Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00125
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Contractació com a prenedor, de les següents cobertures:

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: Pòlissa d’assegurances que cobreixi les pèrdues o danys materials per als bens patrimonials propis, els de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA (Telefèric), així com bens de tercers on l’entitat contractant té un interès assegurable, i per als riscos descrits en el plec de condicions tècniques.

Transports de Barcelona, SA: Pòlissa d’assegurances que cobreixi les pèrdues o danys materials per als bens patrimonials i per als riscos descrits en el plec de condicions tècniques.

Condicions de participació

Les empreses interessades a participar hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 9 de febrer de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'inici d'aquesta licitació publicat en els diaris oficials.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, adreça, telèfon, fax i e-mail. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que s'indiquen a l'anunci.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 09-02-2015
Data d'adjudicació 14.04.2015
Empresa adjudicatària ZURICH INSURANCE, PLC
Import 880.389,86 €/anual

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so