Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00129
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Manteniment integral de les instal·lacions de rentat de trens: Túnels de Rentat i Depuradores de la Xarxa de Metro, per un període de 4 anys amb possibilitat de resolució a partir del segon o tercer any.

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 4 de maig de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i desenvolupades al full informatiu annex.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen al full informatiu.

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin el compliment de totes les condicions de participació, o no presentin tota la documentació requerida.

 

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 04-05-2015
Data d'adjudicació 15.10.2015
Empresa adjudicatària DOMO MEDIOAMBIENTE, SL
Import 711.345,71 €
Període 4 anys, amb possibilitat de resolució a partir del segon o tercer any. Inici: juny 2015.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so