Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00133 UC1
Tipus Subministraments
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Nova senyalització enllaç tècnic Passeig de Gràcia, Línia 4. UC1

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 05-06-2015
Data d'adjudicació 14.07.2015
Empresa adjudicatària Bombardier European Investments, SA.
Import 233.702,11€
Període Segons plec de condicions.