Contractant Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
Expedient E00137
Tipus Subministrament
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Subministrament i instal·lació d'una màquina de rentatge de bogis de tren al taller de la Sagrera. Les característiques de la màquina es defineixen al plec de condicions que s'annexa.
 

Condicions de participació

Les establertes als documents que s'annexen.
 

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 26-06-2015
Data d'adjudicació 20.10.2015
Empresa adjudicatària SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Import 314.500,00 €

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 2Arxius de text 0Arxius de so

  • Plec de condicions particulars (ES): Plec de condicions particulars (ES) (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF
  • Plec de condicions generals: Plec de condicions generals (s'obre en una finestra nova, versió PDF del contingut d'aquesta pàgina; podria no ser accessible) en PDF