Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00152 UC3
Tipus Subministraments
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Muntatge de la nova bretelle a l'estació de Vall d'Hebron. UC3

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 19-06-2015
Data d'adjudicació 30.06.2015
Empresa adjudicatària Talleres Alegria, SA.
Import 31.120,00€
Període Segons plec de condicions.