Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00152 UC6
Tipus Subministraments
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Muntatge de la nova bretelle a l'estació de Vall d'Hebron. UC6

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 17-07-2015
Data d'adjudicació 09.09.2015
Empresa adjudicatària Siemens Rail Automotion, SA.
Import 77.622,84€
Període Segons plec de condicions.