Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00160
Tipus Serveis
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Manteniment de la infraestructura fixa de la Xarxa TETRA de Bus

Condicions de participació

Negociat sense publicitat

Data límit presentació 26-08-2015
Data d'adjudicació 23.09.2015
Empresa adjudicatària ADTEL Sistemas de Telecomunicación, SL
Import 395.764,00 €
Període Segons plec de condicions