Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00162
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Manteniment dels pneumàtics de la flota de Bus a les instal·lacions de l’adjudicatari i a les instal·lacions de la entitat contractant, per un període de 4 anys (gener 2016 – desembre 2019).

 

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 20 de julio de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i desenvolupades al full informatiu annex.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i de correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen al full informatiu.

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin els requisits de participació, o no presentin tota la documentació requerida.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 20-07-2015
Data d'adjudicació 29.10.2015
Empresa adjudicatària RECACOR, SA
Import 1.880.003,72 € /4 anys
Període 4 anys: gener 2016 – desembre 2019.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so