Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00164
Tipus Serveis
Procediment Negociat Sense Publicitat
Descripció de l'objecte

Contractació del manteniment, tant preventiu com correctiu de 2on nivell del Sistema de telefonia de L9 i 10.

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 20-07-2015
Data d'adjudicació 23.09.2015
Empresa adjudicatària TPartner Network Services, SL.
Import 188.178,00€