Contractant Transports Metropolitans de Barcelona
Expedient E00166
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

*LICITACIÓ ANUL·LADA*

Prestació de serveis sanitaris i de suport de medicina del treball, accidents de treball i malalties professionals i  contingències comunes per al personal de TMB, durant un període de 4 anys (2016-2019).

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 14 de setembre de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'aquesta licitació publicat als diaris oficials i especificades al full informatiu annex.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i de correu electrònic. A més, s’adjuntarà a la sol·licitud de participació la documentació especificada al full informatiu.

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin el compliment de totes les condicions de participació, o no presentin tota la documentació requerida.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 14-09-2015
Empresa adjudicatària *LICITACIÓ ANUL·LADA*
Període 4 anys (2016-2019), amb possibilitat de pròrrogues.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 4Arxius de text 0Arxius de so