Contractant Transports de Barcelona, SA
Expedient E00174
Tipus Serveis
Procediment Restringit
Descripció de l'objecte

Contractació d'assegurances per a la flota d'autobusos: Responsabilitat Civil Obligatòria i Civil Voluntària; Defensa Jurídica, Fiances i Reclamació Danys; Assegurança Obligatòria de Viatgers.

Contractació de les següents cobertures:

Pòlissa d’assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria i Voluntària que li pugui correspondre directament, solidàriament i subsidiàriament a Transports de Barcelona, SA per danys i prejudicis corporals, materials i/o conseqüencials, en relació a l’ús i circulació de la flota d’autobusos.

Pòlissa d’Assegurança Obligatòria de Viatgers que garanteixi el pagament de les indemnitzacions establertes en el Reglament de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (R.D. 1575/1989 de 22-12-89).

Període de 4 anys, amb possibilitat de resolució unilateral a la finalització del 2on i 3er any.

Condicions de participació

Les empreses interessades hauran d'enviar una carta sol·licitant la seva participació abans de les 10 hores del dia 7 de setembre de 2015, complint les condicions que es detallen a l'anunci d'aquesta licitació publicat als diaris oficials.

La sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça postal i correu electrònic. A més, s'adjuntaran a la sol·licitud de participació els documents que es detallen a l’anunci.

Serà condició indispensable, per obtenir una invitació per a participar, que l’entitat licitadora aporti tota la documentació sol·licitada.

 

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 07-09-2015
Data d'adjudicació 02.12.2015
Empresa adjudicatària FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Import Prima total anual de dipòsit de 4.521,88 € / vehicle.
Període 4 anys, amb possibilitat de resolució unilateral a la finalització del 2on i 3er any.

Documents relacionats 0Arxius de vídeo 0Arxius d'imatge 3Arxius de text 0Arxius de so