Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00180
Tipus Serveis
Procediment Negociat
Descripció de l'objecte

Monitorització accionaments trams 1,2 L9

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 14-09-2015
Data d'adjudicació 23.09.2015
Empresa adjudicatària Thinking Forward
Import 279.050,00 €
Període Segons plec de condicions.