Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00195
Tipus Serveis
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Manteniment Xarxa Wifi L9

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 24-11-2015
Data d'adjudicació 15.12.2015
Empresa adjudicatària EMTE, SLU
Import 437.908,32 €
Període Segons plec de condicions.