Contractant Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Expedient E00202
Tipus Suministrament
Procediment Negociat sense publicitat
Descripció de l'objecte

Material Alstom per als trens de la sèrie 9000

Condicions de participació

Les establertes als Plecs de Condicions.

Pressupost base A determinar.
Data límit presentació 18-11-2015
Data d'adjudicació 01.12.2015
Empresa adjudicatària Alstom Transporte, SAU
Import 383.784,57 €
Període Segons plec de condicions.